Zasady publikacji prezentacji reklamowych

 

I. WARUNKI PODSTAWOWE

 1. Niniejsze ZASADY PUBLIKACJI PREZENTACJI REKLAMOWYCH, zwane dalej „Warunkami”, określają podstawowe zasady publikacji materiałów innych niż materiały redakcyjne, na zlecenie osób trzecich, w książkach wydawanych przez Quixi Media.

 2. Ilekroć w niniejszych Warunkach używa się poniższych terminów, mają one następujące znaczenie: 

  • Wydawca – Quixi Media; 

  • Zamawiający – podmiot, który zleca opublikowanie reklamy w książce wydawanej przez Quixi Media; 

  • Reklama lub prezentacja – przekaz słowny, graficzny lub słowno-graficzny, pochodzący od Zleceniodawcy, niezależnie od treści, formy i celu jego publikacji. Reklamą w rozumieniu niniejszych Warunków są m. in. także wszelkie ogłoszenia, artykuły reklamowe lub promocyjne (w tym wywiady) i wszelkie inne treści, zlecone do publikacji, niezależnie od ich formy, w szczególności takie jak inserty, wklejki, banderole. 

 3. Podstawą do zamieszczenia reklamy (prezentacji) w publikacjach wydawanych przez Quixi Media jest Zamówienie zawarte w formie pisemnej lub zaakceptowane przez Wydawcę na piśmie lub mailowo zlecenie reklamowe podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, określające rodzaj reklamy (prezentacji), jej powierzchnię, terminy realizacji, terminy i warunki płatności oraz cenę i ewentualnie wysokość upustów. 

 4. Zamówienie zamieszczenia reklamy złożone przez Zamawiającego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszych „Zasad publikacji prezentacji reklamowych”.

 5. Podane w Zamówieniu koszty publikacji reklamy dotyczą materiałów gotowych do druku. 

 6. Możliwe jest opracowanie graficzno-techniczne lub wykonanie reklamy przez Wydawcę według dostarczonego przez Zamawiającego projektu (wzoru). Warunkiem opracowania reklamy przez Wydawcę jest przekazanie przez Zamawiającego niezbędnych materiałów źródłowych: danych teleadresowych, tekstów, logotypu, zdjęć w rozdzielczości 300 dpi o podstawie minimum 10 cm (bez kompresji). Nie dostarczenie przez Zamawiającego powyższych materiałów w uzgodnionym terminie lub brak akceptacji przygotowanej reklamy (prezentacji) zwalnia Wydawcę ze zobowiązania opracowania graficzno-technicznego reklamy (prezentacji).

 7. Za wykonanie reklamy Wydawca dolicza dodatkowe koszty, w zależności od powierzchni i złożoności grafiki, chyba, że postanowienia zawarte w Zamówieniu mówią inaczej.

 8. Publikacja artykułów reklamowych/promocyjnych (w tym wywiadów) jest płatna według cen publikacji reklam, w zależności od zajętej powierzchni. Przygotowanie tekstów artykułów reklamowych/promocyjnych obciąża Zamawiającego, chyba że strony postanowią w Zamówieniu inaczej. Artykuły reklamowe/promocyjne będą oddzielone od części redakcyjnej książek wydawanych przez Quixi Media, np. poprzez ich opublikowanie w ramce i opatrzenie nadtytułem „promocja” , „reklama” lub inną formą dopuszczoną przez Wydawcę.

 9. Jeśli w reklamie pojawiają się logotypy innych podmiotów niż Zamawiający – materiał reklamowy wymaga akceptacji Wydawcy. 

 10. Poza standardową reklamą istnieje możliwość zamieszczania nietypowych form reklamy w postaci insertów, wklejek, wszywek itp. Forma, termin i cena podlegają każdorazowo uzgodnieniu z Wydawcą. Przed zawarciem umowy wymagane jest przedstawienie wzoru powyższych form do akceptacji Wydawcy.

 11. Jeżeli materiały graficzne dostarczone do reprodukcji mają być zwrócone Zamawiającemu, należy to wyraźnie zaznaczyć w zamówieniu. 

 12. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego za treść reklam opublikowanych zgodnie z zamówieniem. Zlecając publikację reklamy Zamawiający jest zobowiązany starannie sprawdzić, czy treść, jak i forma reklamy jest zgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz czy nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. 

 13. Podpisana umowa lub zlecenie reklamowe (Zamówienie prezentacji) powinny być dostarczone do Wydawcy najpóźniej na 30 dni przed datą wydania książki.

 14. Podpisana umowa lub zlecenie dotyczące nietypowych form reklamy (inserty, wklejki, banderole, foliowanie) powinny być dostarczone 30 dni przed publikacją, po uprzedniej rezerwacji i akceptacji materiałów. 

 15. Wydawca pomimo zawarcia umowy lub zaakceptowania zlecenia reklamowego ma prawo odmówić publikacji reklamy, jeśli: 

  • dostarczone przez Zamawiającego materiały nie nadają się do reprodukcji z powodu złej jakości lub nie odpowiadają parametrom technicznym,

  • ich treść lub forma są sprzeczne z „Zasadami publikacji prezentacji reklamowych”

  • ich treść lub forma są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub naruszają prawa osób trzecich.

 16. Dostarczenie materiałów do opublikowanie winno nastąpić w terminie zgodnym z ustaleniami zawartymi w Zamówieniu, jednak najpóźniej na 21 dni przed ukazaniem się (wydaniem) książki, w której ma zostać opublikowana prezentacja reklamowa lub na 7 dni przed datą oddania książki do druku. Nie dostarczenie materiałów do druku nie zwalnia Zamawiającego z konieczności zapłaty na rzecz Wydawcy 100% uzgodnionego wynagrodzenia.

 17. Dostarczenie materiałów źródłowych niezbędnych do opracowania przez Wydawcę reklamy, winno nastąpić w terminie zgodnym z ustaleniami zawartymi w Zamówieniu, jednak najpóźniej na 30 dni przed ukazaniem się książki, w której ma zostać opublikowana prezentacja reklamowa lub na 14 dni przed datą oddania książki do druku. Nie dostarczenie materiałów źródłowych niezbędnych do opracowania reklamy nie zwalnia Zamawiającego z konieczności zapłaty na rzecz Wydawcy 100% uzgodnionego wynagrodzenia.

 18. Wszelkie zmiany w treści reklamy, mogą być dokonane najpóźniej 21 dni przed ukazaniem się książki, której dotyczy Zamówienie zamieszczenia reklamy i dla swej skuteczności muszą być zakomunikowane Wydawcy wyłącznie na piśmie lub pocztą elektroniczną. 

 19. Ze względu na cykl wydawniczy, w przypadku wycofania Zamówienia reklamowego przez Zleceniodawcę: 

  • najpóźniej na 30 dni przed ukazaniem się książki drukiem (wydaniem), w której miała zostać opublikowana prezentacja reklamowa, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy 50% uzgodnionego wynagrodzenia; 

  • na mniej niż 30 dni przed przed ukazaniem się książki drukiem (wydaniem), w której miała zostać opublikowana prezentacja reklamowa, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wydawcy 100% uzgodnionego wynagrodzenia.

 20. W przypadku odmowy publikacji reklamy przez Wydawcę z przyczyn, o których mowa w pkt 15, Zamawiający ma prawo zmodyfikować treść reklamy albo wycofać zlecenie reklamowe. W wypadku wycofania zlecenia reklamowego stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 19. 

 21. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek siły wyższej, która zakłóciła częściowo lub całkowicie produkcję lub dystrybucję książki. 

 22. Reklama wydrukowana może różnić się kolorystycznie od dołączonej próby kolorów o +/- 3%.

 

II. REKLAMACJE 

 1. Ewentualne reklamacje, wyłącznie na piśmie, wraz z trzema egzemplarzami dowodowymi, przyjmowane są w ciągu 14 dni od daty opublikowania reklamy. 

 2. Reklamacji nie podlegają reklamy, które nie spełniają wszystkich wymogów technicznych lub zaistniałe problemy wynikają z zaniedbań i błędów Zamawiającego.

 3. Reklamacje złożone po terminie lub bez egzemplarzy dowodowych nie będą rozpatrywane.

 4. W przypadku uznania reklamacji strony zgodnie ustalą drogą negocjacji uzasadnioną wielkość i formę należnej Zleceniodawcy rekompensaty, w zależności od stopnia lub wielkości błędnie wydrukowanego nakładu. 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Wszelkie spory powstałe w związku ze zleceniem publikacji reklamy, których nie uda się rozwiązać w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe miejscowo dla siedziby Wydawcy. 

 2. W sprawach nieuregulowanych w powyższych zasadach mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 3. Zamówienie publikacji reklamy oznacza akceptację powyższych warunków w całości. 

Bydgoszcz, 06.05.2019 r.