TF Kable logo green.jpg

TELE-FONIKA Kable S.A.

www.tfkable.com

WIODĄCY DOSTAWCA KABLI I SYSTEMÓW KABLOWYCH

TF_Kable_03.jpg

Grupa TELE–FONIKA Kable od ponad 25 lat jest obecna na krajowym i międzynarodowym rynku przemysłu kablowego. Stabilna strategia rozwoju oparta na pełnej dywersyfikacji rynków zbytu, pozwoliła na ugruntowanie spółki w światowej czołówce firm branży kablowej o znaczącym potencjale rozwojowym. Świadczone usługi i produkty przez TF Kable znajdują liczne zastosowania w najważniejszych sektorach przemysłu – obejmują ponad 25 tysięcy sprawdzonych, standardowych konstrukcji zawierających również asortyment specjalistyczny realizowany na indywidualne zapotrzebowanie partnerów biznesowych. Ponadto znaczący potencjał rozwojowy stanowią nasze zakłady produkcyjne (w Polsce, w Serbii i na Ukrainie), zakład recyklingu Bukowno-Polska oraz spółki handlowe, odpowiadające za georegionalną dystrybucję wyrobów, jak również nowoczesne Laboratorium Prób Ogniowych w zakładzie Kraków-Wielicka oraz Laboratorium Wysokich i Ekstra Wysokich Napięć w Bydgoszczy.

 „TELE-FONIKA Kable to spółka z zasadami i doświadczeniem, która posiada kompetencje i umiejętności do produkowania wymagających rozwiązań w zakresie projektowanych konstrukcji kabli, przewodów oraz systemów kablowych wysokich napięć. Przez lata budowaliśmy pozycję wiarygodnego zaufania partnera, dzięki temu współpracujemy z największymi spółkami w kraju i zagranicą. Aby to utrzymać, w sposób ciągły wykorzystujemy nasz potencjał rozwojowy, inwestując w infrastrukturę produkcyjną, innowacyjne technologie, kwalifikacje pracowników oraz bezpieczeństwo pracy. Dlatego też, współpraca z TF Kable to perspektywa realizacji projektów znaczących biznesowo dla podmiotów zewnętrznych, które poszukują nowoczesnych rozwiązań przesyłowych w oparciu o wysokie standardy jakości, bezpieczeństwa oraz z uwzględnieniem norm środowiskowych.” –podkreśla Ryszard Pilch, Wiceprezes ds. Sprzedaży TELE-FONIKA Kable S.A. 

LEADING SUPPLIER OF CABLES AND CABLE SYSTEM

TELE–FONIKA Kable Group has been present in the domestic and international cable industry market for more than 25 years. The stable development strategy based on full diversification of selling markets made the company a leading firm in the cable industry with a considerable potential for development. The services and products of TF Kable have a number of applications in the most important sectors of industry – they comprise more than 25 000 verified standard structures, including a specialist range tailored to the needs of business partners.

In addition, our manufacturing plants (in Poland, Serbia and Ukraine), the recycling plant Bukowno-Poland and commercial companies in charge of distributing our products in geographical regions as well as the modern Fire Testing Laboratory in the plant Kraków-Wielicka and the High and Ultra High Voltage Laboratory in Bydgoszcz have a considerable potential for development.

TELE-FONIKA Kable is a company with rules and experience as well as competences and skills in the area of producing demanding solutions for the design of cables, conduits and high voltage cable systems. We have been building the position of a reliable partner for years. This is why we have cooperated with the largest companies in Poland and abroad. In order to maintain this we have been using our potential for development, investing in the production infrastructure, innovative technologies, qualifications of workers and occupational safety. Therefore, cooperation with TF Kable provides a chance for projects of business significance to third parties looking for modern transmission solutions based on high standards of quality and safety and taking environmental standards into account –says Ryszard Pilch, Sales Vice-President at TELE-FONIKA Kable S.A.