Polska Izba Gospodarcza
Elektrotechniki

85-098 Bydgoszcz
ul. Maksymiliana Piotrowskiego 11, lok.30
tel. +48 52 375 45 71
e-mail: biuro@pige.com.pl
www.pige.com.pl

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki reprezentuje przemysł elektrotechniczny, który należy do najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Izba swoją działalnością wspiera zarówno małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa.

 

Głównym zadaniem Izby jest pomoc i promocja branży przez:

 • integrację środowiska polskiej elektrotechniki i tworzenie platformy do wymiany opinii

 • budowanie kompetencji i rozwijanie technologii dla doskonalenia jakości i wzrostu konkurencyjności firm

 • rozwój współpracy zwłaszcza w eksporcie i kooperacji

 • reprezentowanie branży wobec administracji rządowej, samorządowej i instytucji UE

 • wpływ na prawo stanowione tak, aby stymulowało rozwój przedsiębiorstw

 • aktywny udział w tworzeniu standardów i norm technicznych.

 

PIGE jest organizacją samorządu gospodarczego założoną 12 grudnia 1991 roku. Izba działa na podstawie ustawy z 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych oraz Statutu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków Izby. Instytucja zrzesza już ponad 80 firm członkowskich i cieszy się coraz większym uznaniem za podejmowane działania w środowisku przemysłu elektrotechnicznego. Ponadto PIGE jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej oraz europejskiej organizacji CEMEP. Wspólne działania dotyczą wielu obszarów przydatnych każdemu podmiotowi gospodarczemu, a trudnych do podejmowania indywidualnie.

Na polski przemysł elektrotechniczny składają się następujące główne działy PKD 26 i PKD27:

 • produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

 • produkcja baterii i akumulatorów

 • produkcja izolowanych przewodów i kabli

 • produkcja kabli światłowodowych

 • produkcja sprzętu instalacyjnego

 • produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

 • produkcja sprzętu gospodarstwa domowego

 • produkcja elementów elektronicznych

 • produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

 • produkcja sprzętu telekomunikacyjnego

 • produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

 • produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

 • produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego.

Przemysł elektrotechniczny to najszybciej rozwijająca się branża całego przemysłu elektromaszynowego w Polsce. Około 50% wartości produkcji pozostaje w rękach kapitału zagranicznego. Taki stan utrzymywał się w Polsce także w okresie międzywojennym. Napływ kapitału zagranicznego jest bardzo korzystny – włącza polskie firmy w więzy kooperacyjne oraz poprzez konkurencję wymusza najwyższe standardy światowe.

Wielkość tego przemysłu i silną dynamikę rozwojową przedstawiają następujące wartości rocznej produkcji sprzedanej w działach:

Elektronika + Elektrotechnika

2006 24,4 + 23,5 razem 47,9 mld zł 2010 38,9 + 38,1 razem 77,0 mld zł 2015 35,1 + 42,9 razem 78,0 mld zł 2018 39,0 + 64,3 razem 103,3 mld zł 2019 42,7 + 72,0 razem 114,7 mld zł. 

Rynek tych produktów cechuje się dużą wymianą zagraniczną, gdzie ponad 60% produkcji wytwarzanej w kraju jest eksportowana. Ponadto istnieje duży import, szczególnie w elektronice powszechnego użytku oraz wysoce specjalistycznej aparaturze pomiarowej i sterującej.

PIGE wspiera działania eksportowe małych i średnich firm, organizując wyjazdy na misje i targi oraz zapewniając szkolenia i informacje o unijnych programach wsparcia przedsiębiorców.

Współpracując z organami nadzoru rynku, Izba nie dopuszcza do niekontrolowanego zalewu towarami niebezpiecznymi dla konsumentów. Współpracując z bliskimi branżowo stowarzyszeniami producentów, organizuje wspólnie konferencje i patronuje targom krajowym.

 

TWORZYMY SAMORZĄD GOSPODARCZY DLA DOBRA POLSKI I FIRM