Marcel_logo.jpg

Elektrociepłownia Marcel Sp. z o.o.
44-310 Radlin, ul. Hutnicza 1
tel. 32 729 28 72, tel. 32 729 28 03
e-mail: ecmarcel@ecmarcel.pl
www.ecmarcel.pl

Początek


Historia Elektrociepłowni Marcel sięga roku 1908, gdy decyzją Rybnickiego Gwarectwa Węglowego została wybudowana i uruchomiona na terenie ówczesnej kopalni węgla kamiennego „Emma” Elektrownia, która zapewnić miała dostawy energii elektrycznej rozbudowującym się kopalniom oraz mieszkańcom Radlina i okolicznych miejscowości. W początkowym okresie swej działalności elektrownia składała się z 20 kotłów rusztowych, wodnorurkowych, opalanych węglem kamiennym, w których wytworzona para wodna wykorzystywana była do napędu turbin generatorów. Pełną moc kotłownia elektrowni uzyskała dopiero w roku 1921, gdy parametry wytwarzanej w niej pary wynosiły odpowiednio: ciśnienie robocze pary 12 atm., temperatura pary 300°C, a łączna wydajność wszystkich kotłów około 90 ton pary na godzinę. Krótko przed wybuchem II wojny światowej zakupiono nowy turbozespół, produkcji AEG o mocy 15 MWe, jednakże jego montaż i uruchomienie miało miejsce dopiero w 1941 roku. Podczas okupacji niemieckiej kierownictwo elektrowni zdecydowało się na działania modernizacyjne, mające na celu podniesienie sprawności. W  czasie wojny wybudowano nowy komin o wysokości 80 m. oraz rozpoczęto budowę kotłowni, w której powstały konstrukcje dla kolejnych czterech kotłów. W budynku centralnej młynowni zamontowano dwie suszarki węgla oraz cztery młyny kulowe. W okresie powojennym w dalszym ciągu rozwijano inwestycje, zapoczątkowane w okresie II wojny światowej, w tym oddano do ruchu (1953roku) zainstalowane uprzednio dwie suszarki węgla oraz dwa młyny kulowe (kolejne dwa uruchomiono pod koniec lat 50–tych). Z kolei budowa nowej kotłowni wraz z kotłami pyłowymi typu VKW wymusiła inwestycje w zakresie układu odpylania spalin oraz stacji przygotowania wody zasilającej. W roku 1956 nastąpił montaż oraz uruchomienie nowej jednostki prądotwórczej produkcji CKD PRAHA, o mocy 22 MWe, co spowodowało że elektrownia osiągnęła największą w swojej historii moc zainstalowaną, wynoszącą wtedy 44,7 MWe. Wyprowadzenie mocy – w związku z tak dużą mocą zainstalowaną – zrealizowano dzięki modernizacji rozdzielni 20 kV oraz rozbudowie linii 60 kV „Marcel”–Racibórz. W 1958 roku wybudowano rurociąg gazowy o średnicy 500 mm, umożliwiający pobór nadmiarowego gazu koksowniczego z sąsiadującej z elektrownią koksowni Radlin.

Rozwój


W związku z rozwojem lokalnego przemysłu wydobywczego oraz budownictwa wielomieszkaniowego na terenie Radlina w latach 60. zdecydowano o budowie dwóch magistrali cieplnych do największych osiedli w mieście, tj. „Wieczorka” – o średnicy 300 mm oraz „Biertułtowy” – o średnicy 250 mm. W 1974 roku na mocy instrukcji Zjednoczenia Energetyki, został zmieniony status przedsiębiorstwa z elektrowni na elektrociepłownię. W latach 80-tych XX wieku rozbudowano stację sprężarek, by sprostać zapotrzebowaniu na sprężone powietrze części macierzystej ówczesnej KWK Marcel, instalując urządzenie firmy ĆKD typu TK 33 o wydajności 32 tys. m3/h. Także konieczność modernizacji połączenia z krajowym systemem elektroenergetycznym wymusiła budowę stacji 110 kV T3 wraz z transformatorem 110/6/6 kV o  mocy 32 MVA. Rozpoczęta w 1992 roku restrukturyzacja górnictwa umożliwiła tworzenie spółek prawa handlowego na bazie majątku, będącego częścią kopalń, który nie brał udziału w bezpośredniej produkcji węgla. W taki właśnie sposób, staraniem związków zawodowych oraz załogi, w roku 1998 powstała Elektrociepłownia Marcel Sp. z o.o., posiadająca koncesję na wytwarzanie, dystrybucję i przesył energii elektrycznej oraz cieplnej.

Stan obecny


Elektrociepłownia Marcel Sp. z o.o. dostarcza ciepło do celów grzewczych – w postaci gorącej wody na potrzeby mieszkańców miasta oraz gorącej wody i pary dla PGG Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Marcel w  Radlinie, natomiast na potrzeby technologiczne w JSW KOKS S.A. ZK Radlin dostarcza parę technologiczną. Produkcja energii cieplnej prowadzona jest w  skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej, która wprowadzana jest do krajowego systemu energetycznego poprzez dwie stacje 110 kV. Gospodarka paliwowa to obecnie 90% udział gazu koksowniczego oraz 10% węgla kamiennego co znacząco wpłynęło na obniżenie emisji CO2 emitowanego z instalacji w stosunku do lat ubiegłych. Dostosowanie kotłów do odbioru maksymalnej podaży odpadowego gazu koksowniczego z instalacji produkcji koksu w JSW KOKS S.A. ZK Radlin przyczyniło się do ograniczenia emisji szkodliwych dla zdrowia produktów spalania węgla. Opalanie kotłów odpadowym gazem koksowniczym oraz skojarzona gospodarka energetyczna, a także modernizacje instalacji pod kątem zwiększenia sprawności, wpisują się w trend działań spółki na przyszłe lata, co wpłynie korzystnie na ochronę lokalnego środowiska naturalnego. Aktualnie elektrociepłownia produkuje ponad 100 tys. MWh energii elektrycznej rocznie, około 16 mln m3 sprężonego powietrza oraz około 600 tys. GJ ciepła w postaci gorącej wody i pary technologicznej.