„INWAT” Sp. z o.o. 
Zakład Badawczo-Projektowy

90-301 Łódź, ul. Sienkiewicza 101/109 
tel. +48 42 636 37 88, +48 42 636 32 45, +48 42 636 32 89
e-mail:info@inwat.com.pl
www.inwat.com.pl

O firmie
Firma „INWAT” Sp. z o.o. w Łodzi powstała w 1989 roku. Zatrudnia grono wykwalifikowanych inżynierów 
z wieloletnim doświadczeniem w realizacjach prac dla branży energetycznej. Prowadzi szeroki zakres specjalistycznych usług dla energetyki zawodowej i przemysłowej zarówno w Polsce, jak i za granicą. Spółka wykonywała prace pomiarowe i modernizacyjne w większości elektrowni i elektrociepłowni w Polsce, a także w Estonii, Indiach, Chinach, Rosji, Ukrainie, Litwie, Serbii i Rumunii. W 2008 roku INWAT uzyskał certyfikat jakości potwierdzający, że system zarządzania jakością odpowiada wymaganiom normy ISO 9001 w zakresie: „Projektowanie urządzeń i instalacji energetycznych oraz wykonawstwo usług w branży energetycznej”.

Atuty i możliwości

Atutem firmy jest wszechstronność i kompleksowe podejście do problemów zgłaszanych przez branżę energetyczną. INWAT bardzo często inicjuje prace modernizacyjne, „podpowiadając” klientom, co mogą u siebie zmienić, aby usprawnić pracę urządzeń, oszczędzając energię i paliwo. Wieloletnie doświadczenia kadry inżynierskiej, wyspecjalizowanej w zakresie konstrukcji i modernizacji turbin oraz rozwinięta współpraca z firmami remontowymi, pozwalają na fachowe prowadzenie inwestycji w systemie „pod klucz”. Opracowanie własnych wysokosprawnych profili łopatkowych, umożliwia wykonywanie modernizacji układów przepływowych turbin parowych wszystkich typów i wielkości. Firma posiada własne programy komputerowe, wykorzystywane do obliczeń przepływowych i cieplnych oraz bilansowania układów, a także specjalistyczne programy najlepszych firm światowych do obliczeń metodą elementów skończonych oraz do projektowania całych elektrowni.

Aktualna oferta 

 • Realizacje „pod klucz” prac inwestycyjnych w zakresie siłowni parowych:

    –    budowa kompletnych elektrowni i elektrociepłowni przemysłowych (konwencjonalnych, OZE)
    –    budowa kompletnych spalarni odpadów
    –    zabudowa nowych turbozespołów wraz z instalacjami pomocniczymi i wyprowadzeniem mocy.

 • Badania urządzeń i instalacji energetycznych:

    –    kotłów parowych
    –    turbin parowych i gazowych
    –    bloków energetycznych, ciepłowni, elektrociepłowni, elektrowni i spalarni odpadów
    –    wentylatorów i sprężarek
    –    pomp i instalacji pompowych
    –    układów regulacji turbin parowych.

 • Audyty energetyczne przedsiębiorstw.

 • Modernizacje i remonty urządzeń i instalacji energetycznych:

    –    turbin parowych
    –    układów regulacji turbin.

 • Prace projektowe. 

 • Wykonawstwo elementów i urządzeń.

 • Komputerowe systemy wizualizacji i nadzoru.

 • Analizy techniczne i ekspertyzy:

    –    koncepcje i studium wykonalności inwestycji
    –    optymalizacje układów cieplno-przepływowych siłowni
    –    oceny stanu technicznego turbin
    –    oceny stanu technicznego rurociągów parowych.

About us
”INWAT” Sp. z o.o. in Łódź was established in 1989. It employs a team of high-skilled engineers with long-term experience in working for the power engineering industry. It provides a wide range of specialist services for the commercial and industrial power engineering sector both in Poland and abroad. 
The company’s workers performed measurements and modernisation works in most of the power plants and combined heat and power plants in Poland as well as in Estonia, India, China, Russia, Ukraine, Lithuania, Serbia and Romania. In 2008 INWAT was awarded a quality certificate confirming compliance of the quality management system with the requirements of ISO 9001 regarding “Design of power equipment and systems and performance of services in the power engineering industry”.

Advantages and capabilities
An advantage of the company is its versatility and comprehensive approach to problems reported by entities from the power engineering sector. INWAT very often initiates modernisation works suggesting customers possible changes in order to improve the operation of equipment and save energy and fuel.
The long-term experience of engineering staff specialising in design and modernisation of turbines and well-developed cooperation with repair and maintenance contractors, make it possible to carry out professional turnkey projects. Developing self-designed high-performance blade sections facilitates modernisation of the flow systems of steam turbines of any type and size. The company uses its self-designed software to make flow and thermal calculations and balance the systems as well as specialist software designed by the world leaders for FEM calculations and designing complete power plants.

Current offer

 • Turnkey investment works regarding steam power stations:

    –    erection of complete industrial power plants and combined heat and power plants (conventional, RES)
    –    erection of complete waste incineration plants
    –    installation of new turbine sets including auxiliary systems and power take-off.

 • Testing of power engineering equipment and systems:

    –    steam boilers
    –    steam and gas turbines
    –    power units, heating stations, combined heat and power 
        plants, power plants and waste incineration plants
    –    fans and compressors
    –    pumps and pump installations
    –    steam turbine control systems.

 • Energy audits of companies.

 • Modernisations and repairs and maintenance of power engineering equipment and systems:

    –    steam turbines
    –    turbine control systems.

 • Design works. 

 • Manufacture of elements and equipment.

 • Computer systems for visualization and supervision.

 • Technical analyses and expert opinions:

    – concepts and project feasibility studies
    – optimisation of thermal flow power stations
    – evaluation of the technical condition of turbines
    – evaluation of the technical condition of steam pipelines.