Instytut_Energetyki_logo.jpg

Instytut Energetyki w Warszawie

01-330 Warszawa, ul. Mory 8

tel. +48 22 345 12 00

e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl

www.ien.com.pl

034-EWN.jpg

Instytut Energetyki został powołany w roku 1953, jako jednostka badawczo-rozwojowa. W historii Instytutu wielokrotnie ulegała zmianie jego struktura. Jedną z ważniejszych decyzji było włączenie, w roku 2008, Instytutu Techniki Cieplnej w Łodzi i Instytutu Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu. Dwa lata później Instytut Energetyki został przekształcony w instytut badawczy. Początkowo zadania placówki koncentrowały się na: wspomaganiu energetyki zawodowej w dziedzinie eksploatacji i budownictwa energetycznego; upowszechnianiu postępu technicznego w zakresie wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej oraz popieraniu ruchu racjonalizatorskiego i nowatorskiego w energetyce. Prace badawcze ograniczały się głównie do energetyki konwencjonalnej, wykorzystującej paliwa kopalne. Początek XXI wieku otworzył nowy etap w historii Instytutu. Uczestnictwo zespołów badawczych Pionu Cieplnego w projektach 5. Programu Ramowego UE (BOFCom, BIOFUCEL i CENERG) spowodowało pojawienie się w Instytucie nowych kierunków badawczych, związanych z niekonwencjonalnymi technologiami generacji energii, takimi jak: energetyczne wykorzystanie biomasy, czyste technologie węglowe i ogniwa paliwowe.

 W ostatnich latach do współpracy międzynarodowej aktywnie włączają się kolejne jednostki i oddziały, między innymi Oddział Gdańsk, rozwijający systemy Smart Grids i Oddział Ceramiki CEREL, prowadzący zaawansowane badania w zakresie wytwarzania ogniw paliwowych. Już czternaście lat Instytut uczestniczy w realizacji 31 projektów, objętych Programem Ramowym UE i 5 projektów Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE. Od roku 2015 trwają prace nad trzema nowymi projektami programu HORIZON 2020. 

Laboratorium_wilgotności_MAP.jpg

Obecnie Instytut Energetyki spełnia w Polsce rolę czołowego ośrodka badawczego w zakresie generacji, przesyłu, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej i cieplnej. Pracownie Instytutu wyposażone są w najwyższej klasy sprzęt pomiarowo-badawczy. Szereg laboratoriów posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Pracownicy naukowi są autorami licznych publikacji i patentów. Instytut Energetyki ma ambicję stać się najbardziej znaczącym w Europie Środkowej, nowoczesnym ośrodkiem badawczo-wdrożeniowym w obszarze energetyki – porównywalnym z największymi, najbardziej zaawansowanymi centrami badań energetycznych w Europie – działającym na Starym Kontynencie i uczestniczącym w kreowaniu kierunków rozwoju przyszłej europejskiej energetyki. Od 2014 Instytut jest członkiem European Energy Research Alliance (EERA), organizacji zrzeszającej 15 czołowych instytutów badawczych z branży energetycznej państw UE. Przed Instytutem stoją więc kolejne, ambitne wyzwania, a wśród nich plany projektów w ramach HORIZON 2020 Unii Europejskiej.