0.png

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
13-195 Warszawa, 
ul. Dorodna 16
tel. 22 504 12 20

www.ichtj.waw.pl

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (ICHTJ) został utworzony w 1983 r., w wyniku podziału działającego od 1955 r. Instytutu Badań Jądrowych. Istniejący od 1955 r. oddział żerański od początku swego istnienia zaangażowany był w rozwój programu energetyki jądrowej w Polsce. Zajmował się i zajmuje: zagadnieniami pozyskiwania uranu i ziem rzadkich z surowców krajowych, przerobem wypalonego paliwa jądrowego, przeróbką stałych i ciekłych odpadów promieniotwórczych, rozwojem metod analitycznych dla potrzeb energetyki jądrowej, syntezą nowych materiałów i odpornością materiałów oraz radiobiologią i ochroną radiologiczną. W jednym z najnowocześniejszych w Europie (otwartym w 2012 r.) centrum laboratoryjnym ICHTJ realizuje obecnie strategiczny projekt badawczy (NCBiR) „Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej”. Wiedza i doświadczenie zespołów naukowych Instytutu zdobywane podczas prac nad programami POIG, w tym „Analiza możliwości pozyskania uranu dla energetyki jądrowej z zasobów krajowych”, stawia go w pierwszym rzędzie instytucji tworzących podwaliny pod polską energetykę jądrową.

cache_1800216.jpg
cache_1800217.jpg

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej znany jest z wdrażania wielu technologii wspomagających energetykę, tj. usuwania SO₂ i NOx z gazów odlotowych, a także z prac związanych z samą energetyką. Opracował technologię wytwarzania biogazu z odpadów organicznych pochodzących z rolnictwa i przemysłu rolniczego. W wyniku współpracy z przemysłem przygotowano założenie projektowe i projekt wykonawczy, stanowiące podstawę budowanej biogazowni o mocy elektrycznej 232 kW. W biogazowni przerabiane są surowce roślinne z okolic Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz dodatki substratów z upraw celowych i odpadów przemysłu spożywczego. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, który koordynuje i uczestniczy w wielu projektach badawczych, jest współinicjatorem utworzenia Mazowieckiej Doliny Zielonej Chemii. Pozwoli ona skonsolidować działania i powiązać struktury jednostek naukowych leżących w Dolinie Środkowej Wisły, a dzięki wysokiemu poziomowi kadry naukowej i inżynieryjnemu doświadczeniu jej instytucjonalnych uczestników, stanowić będzie europejskiej klasy infrastrukturę badawczą w zakresie chemii z otwartym dostępem dla współpracy krajowej europejskiej. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA), podkreślając szczególne osiągnięcia badawcze, nadała ICHTJ status „IAEA Collaborating Center” jako jednemu z 19 instytutów z całego świata.

cache_1800516.jpg