EthosEnergy Poland S.A.
42-701 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 85
tel. +48 34 357 21 00,
e-mail: ethosenergy@ethosenergygroup.pl
www.ethosenergygroup.pl

Firma EthosEnergy Poland S.A. działa w sektorze produkcji i usług dla energetyki już od prawie 50 lat. Wywodząc się z polskiego, państwowego przedsiębiorstwa aktualnie należy do jednej z największych globalnych grup biznesowych świadczących usługi dla światowej energetyki. Firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji, modernizacji, serwisach i diagnostyce generatorów i transformatorów dużych mocy, a także produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. 

Szeroki wachlarz produktów i dostarczanych usług to wynik wieloletniego doświadczenia oraz wysokich kwalifikacji załogi, wdrażania najnowocześniejszych technik komputerowego wspomagania procesów zarządzania i projektowania oraz współpracy z polskimi ośrodkami naukowo-badawczymi. Także specjalistyczny park maszynowy oraz wykorzystanie autorskich rozwiązań pozwala na wdrażanie nowoczesnych technologii oraz najlepszych rozwiązań konstrukcyjnych.

Połączenie tych wszystkich zasobów i unikalnych kompetencji pracowników umożliwia już na etapie projektowania zapewnić wymagane bezpieczeństwo, funkcjonalność oraz innowacyjność nowych maszyn, urządzeń i konstrukcji, jednocześnie obniżając koszty ich eksploatacji. Stosowane rozwiązania pozwalają na podniesienie mocy modernizowanych urządzeń oraz na znaczne wydłużenie ich żywotności, a kompleksowość realizowanych usług oraz elastyczność w dostosowywaniu się do indywidualnych wymagań są doceniane przez klientów na całym świecie. EthosEnergy Poland S.A. od wielu lat zapewnia wysoką jakość wyrobów, a wśród odbiorców jest znane ze swojej rzetelności. Dzięki zdobytemu zaufaniu oraz wysokiemu prestiżowi, stało się cenionym partnerem na światowym rynku energetycznym. Firmę charakteryzuje bezkompromisowe podejście do wdrożonych wysokich standardów na każdym etapie prowadzonych prac, a także odwaga w zdobywaniu kolejnych zleceń od klientów rozrzuconych po całym świecie i podejmowaniu wyzwań związanych z nietypowymi, trudnymi realizacjami.

EthosEnergy Poland S.A. has operated in the production and power engineering services sector for nearly 50 years. Founded as a Polish state-owned enterprise, currently it is one of the largest global business groups providing services for the power engineering sector throughout the world. The company specializes in design, production, modernisation, service maintenance and diagnostic testing of high performance generators and transformers as well as production of large steel structures.

A wide range of products and services is a result of long-term experience and high skills of the personnel, implementation of state-of-the-art computer-aided support of management and design processes and cooperation with Polish scientific research centres. Also, a specialist park of machinery and self-designed solutions make it possible to implement modern technologies and apply the best structural solutions.

The combination of all resources and unique competences already at the design stage makes it possible to ensure the required safety, functionality and innovativeness of new machinery, equipment and structures, at the same time reducing the operating costs. The solutions used make it possible to increase the power of the modernised units and extend their life, and the complexity of services and good adaptability to individual requirements are appreciated by customers throughout the world. For years EthosEnergy Poland S.A. has delivered high quality products and the customers have recognised it as a reliable company. Having gained trust and high prestige, it became a valuable business partner in the global energy market. The company is characterised by hard-line approach to high standard at every stage of works and it courageously obtains new orders from customers throughout the world and undertakes challenges related to untypical, difficult projects.