Enervision_logo.jpg

Enervision sp. j.
43-300 Bielsko-Biała,

ul. Sempołowskiej 16/6
tel. +48 33 812 00 05,

e-mail: office@enervision.pl
www.enervision.pl

Enervision_02.jpg

Firma Enervision została założona w 2012 roku przez zespół ludzi od lat związanych z branżą energetyczną. Od początku działalności dokładamy wszelkich starań, aby spełniać naszą misję tzn. być godnym zaufania, solidnym i pewnym partnerem w sektorze energetyki, dostarczającym produkty o najwyższym współczynniku jakości do ceny, proponującym innowacyjne rozwiązania, które ułatwią naszym klientom realizować ich własne cele i osiągać dużą wartość dodaną.

W dobie rosnącej konkurencji i coraz większej presji cenowej nie jest to łatwe zadanie, ale dzięki motywacji do działania i wsparciu partnerów – z którymi połączyła nas podobna wizja prowadzenia biznesu i przekonanie, że klient jest najważniejszy – z satysfakcją realizujemy w Polsce kolejne projekty. Do tej pory dostarczyliśmy ponad 1000 km przewodów OPGW, ponad 170 tys. szt. izolatorów szklanych oraz osprzęt dla kilkudziesięciu linii i stacji elektroenergetycznych. Wspólnie z projektantami i wykonawcami realizowaliśmy zadania dla linii i stacji 110 kV na obszarze różnych spółek dystrybucyjnych (Enea SA, ENERGA SA, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., TAURON Polska Energia S.A.), a także projekty dla wyższych napięć, tj. 220 i 400 kV, w które inwestują Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Z dumą prezentujemy firmy, których jesteśmy wyłącznym przedstawicielem w Polsce:

Enervision_04.jpg

Lorünser GmbH – firma działająca w ramach Knill Energy, która od ponad 60 lat specjalizuje się w projektowaniu, rozwoju i produkcji osprzętu dla stacji elektroenergetycznych. Wieloletnie doświadczenie oraz bogaty asortyment (ponad 25 tys. wyrobów i 6 tys. różnych modeli) pozwala zaoferować kompleksowe rozwiązania dla klientów na całym świecie. Produkty Lorünsera stosowane są na wszystkich kontynentach – często w ekstremalnych warunkach klimatycznych, i wszędzie cenione są nie tylko za wysoką jakość, ale także łatwość i szybkość montażu, co znacznie ogranicza czas i koszty budowy, a potem eksploatacji. 

Mosdorfer GmbH – firma, której korzenie sięgają XIV wieku. Obecnie jest częścią międzynarodowej grupy Knill Energy Holding GmbH, w ramach której specjalizuje się w rozwoju i produkcji osprzętu oraz systemów tłumiących dla napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć. Szeroka oferta, obejmująca m.in.: osprzęt dla łańcuchów izolatorów, osprzęt dla przewodów OPGW, HTLS, ADSS czy systemy kontroli drgań (tłumiki i odstępniki), umożliwia realizację kompleksowych dostaw dla zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją istniejących czy budową nowych linii. We współpracy z producentem słupów kompozytowych z Kanady (RS Poles), Mosdorfer oferuje także innowacyjne rozwiązania dla linii tymczasowych.

Enervision_03.jpg

Sediver – światowy pionier i ekspert w dziedzinie projektowania, produkcji oraz badań izolatorów do linii energetycznych wysokich napięć oraz izolatorów do kolejowych sieci trakcyjnych. Firma może poszczycić się ponad 70-letnim doświadczeniem oraz ciągłym inwestowaniem w badania i rozwój, czego wymiernym efektem jest 500 mln izolatorów ze szkła hartowanego zainstalowanych w ponad 150 krajach na liniach do 1000 kV prądu zmiennego; 7,5 mln izolatorów ze szkła hartowanego zainstalowanych na liniach prądu stałego do 800 kV; 2 mln izolatorów Sedicoat – izolatorów ze szkła hartowanego z powłoką silikonową – rozwiązanie, które eliminuje konieczność mycia izolatorów w warunkach ekstremalnych zanieczyszczeń.

Enervision_06.jpg

Suzhou Furukawa Power Optic Cable (SFPOC) to spółka joint venture, która powstała w 2002 roku między Furukawa Electric Co. Ltd z Japonii (FEC) i grupą Etern (Yonding) z Chin. Już wtedy Furukawa miała 25 lat doświadczeń w obszarze badań i rozwoju oraz produkcji przewodów OPGW. Obecnie produkcja odbywa się w fabryce w Chinach, zgodnie z wymaganiami ISO 9001, przy wykorzystaniu technologii i pod ścisłym nadzorem Furukawa Electric z Japonii. Przewody OPGW, produkowane przez SFPOC, przeszły pomyślnie testy (zgodnie ze standardami IEEE oraz IEC) w laboratorium Kinectrics Inc. w Kanadzie. Na rynek Polski posiadają certyfikat Instytutu Energetyki w Warszawie.

Enervision was founded in 2012 by a team of people associated with the power engineering industry for years. From the beginning of our operation we have took every effort to fulfil our mission, that is, be a trustworthy, reliable and dependable business partner in the power engineering sector, supplying products with the highest price to quality ratio, offering innovative solutions facilitating the accomplishment of our customers’ objectives and achievement of high added value. In the era of increasing competition and pricing pressure it is not an easy task but thanks to motivation and support from our partners – with whom we share a similar business vision and conviction that the customer is of utmost importance to us – we have been completing subsequent projects in Poland with satisfaction. So far we have delivered more than 1000 km of OPGW cables, more than 170 thousand glass insulators and fittings for several dozen overhead T&D lines and substations. Together with designers and contractors we have completed tasks for 110 kV lines and substations in the area of different distribution companies (Enea SA, ENERGA SA, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., TAURON Polska Energia S.A.), as well as higher voltage projects, i.e. 220 and 400 kV where the investor was Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

We are proud to present the companies for which we act as an exclusive representative in Poland:


Lorünser GmbH – a company forming part of Knill Energy which for more than 60 years has specialised in designing, developing and manufacturing accessories for substations; Thanks to long-term experience and an extensive range of goods (more than 25 000 products and 6 000 different models) it can offer comprehensive solutions to customers throughout the world. Lorünser’s products are in use on all continents – often in extreme climatic conditions and they are appreciated everywhere not only for their high quality but also easy and fast assembly, which considerably reduces the time and costs of their construction and operation. 

 

Mosdorfer GmbH – a company with origins dating back to the 14th century; Currently, it forms part of an international group Knill Energy Holding GmbH where it specializes in developing and manufacturing fittings and dampers for overhead high voltage power lines. The broad range of products includes: insulator string fittings, OPGW, HTLS, ADSS cable fittings or vibration control systems (dampers and spacers) and it facilitates comprehensive deliveries for investment tasks related to modernisation of the existing or construction of new lines. In cooperation with a Canadian manufacturer of composite poles (RS Poles), Mosdorfer also offers innovative solutions for temporary lines.


Sediver – the world’s pioneer and expert in the area of design, manufacture and testing of insulators for high voltage power lines and insulators for railway traction lines. The company takes pride in its more than 70-year-long experience and continuing investment in research and development, which translates into a tangible effect being 500 million toughened glass insulators installed in more than 150 countries on up to 1000 kV AC lines; 7,5 million toughened glass insulators installed on up to 800 kV DC lines; 2 million Sedicoat insulators – toughened glass insulators with silicone coating – the solution to eliminate washing under extreme pollution.


Suzhou Furukawa Power Optic Cable (SFPOC) is a joint venture formed in 2002 by Furukawa Electric Co. Ltd of Japan (FEC) and Etern (Yonding) group of China. At that time Furukawa had 25 years of experience in the area of research and development and production of OPGW cables. Currently the production takes place in the factory in China, according to ISO 9001, using the technology and under close supervision of Furukawa Electric of Japan. OPGW cables made by SFPOC successfully passed the tests (according to IEEE and IEC standards) at the laboratory of Kinectrics Inc. in Canada. They are certified by the Institute of Power Engineering in Warsaw for use in the Polish market.