ENERGA Kogeneracja znak podstawowy copy.

Energa Kogeneracja Sp. z o.o.
82-300 Elbląg, ul. Elektryczna 20 A
tel. +48 55 612 20 00,
e-mail: sekretariat.kogeneracja@energa.pl
www.energa-kogeneracja.pl

Energa Kogeneracja Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo wchodzące w skład Grupy Energa, funkcjonujące w obszarze Segmentu Wytwarzania, który w ramach Grupy skupia aktywa związane z produkcją energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu oraz z przesyłem i dystrybucją ciepła. Właścicielem 64,59% udziałów spółki jest Energa SA, pozostałe 35,41% należy do Energa Wytwarzanie SA. 


W ramach swojej działalności, Energa Kogeneracja zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w Elblągu, Kaliszu i Żychlinie oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła na terenie Żychlina. Łączna moc zainstalowana urządzeń wytwórczych to ponad 476 MWt i 82 MWe. Energa Kogeneracja posiada również 100% udziałów w spółce Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o., zajmującej się przesyłem i dystrybucją ciepła na terenie miasta Ostrołęki, oraz 91,2% udziałów w spółce Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., zajmującej się wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłem ciepła na terenie miasta Kalisza. W 2016 roku Energa Kogeneracja podpisała umowę, określającą warunki inwestycji finansowej w Polską Grupę Górniczą, w wyniku której objęła 17,1% udziałów największej w Polsce spółki zajmującej się wydobyciem węgla. 

Początki działalności zakładu przypadają na lata 20. XX wieku. Budowę Elektrowni Elbląg zakończonow 1928 roku instalując 4 kotły z węglowymi paleniskami pyłowymi oraz 2 turbozespoły o mocy 8 i 10 MWe.W latach 40. XX wieku elektrownię rozbudowano o turbozespół o mocy 20 MWe. Na owe czasy była to jedna z największych elektrowni na wybrzeżu, jednak w wyniku działań wojennych uległa w znacznym stopniu zniszczeniu. Rozruch odbudowanego zakładu nastąpił w 1946 roku. Lata 50. i 60. XX wieku to okres szeroko zakrojonej modernizacji elektrowni. Inwestycje miały na celu zwiększenie mocy wytwórczych oraz przystosowanie instalacji do produkcji w skojarzeniu ciepła i energii elektrycznej. Przez blisko 20 lat elektrociepłownia prowadziła działalność w strukturach Elbląskich Zakładów Energetycznych. Jako samodzielny podmiot Elektrociepłownia Elbląg Sp. z o.o. funkcjonuje od 1997 roku, by osiem lat później stać się jedną ze spółek wchodzących w skład Grupy Energa. Produkcja ciepła i energii elektrycznej w poszczególnych lokalizacjach spółki odbywa się w instalacjach, korzystających zarówno z paliwa konwencjonalnego, jak i odnawialnego. Podstawowe jednostki produkcyjne elektrociepłowni w Elblągu to trzy węglowe kotły parowe OP-130, współpracujące z turbozespołami ciepłowniczymi, o łącznej mocy 49 MWe. W 2014 roku został oddany do eksploatacji blok biomasowy BB20 o mocy elektrycznej 25 MWe i mocy cieplnej 30 MWt. Budowa bloku w Elblągu została w części sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W elektrociepłowni w Kaliszu produkcja opiera się na kotle OSR-32, współpracującym z turbozespołami ciepłowniczymi o łącznej mocy 8 MWe, oraz dwóch kotłach wodnych WR 25, natomiast w elektrociepłowni w Żychlinie – na pracy trzech kotłów wodnych typu WR 5 i kotle wodnym WRp 12, o łącznej mocy zainstalowanej 29,4 MWt. W 2017 roku w Żychlinie został oddany do eksploatacji blok kogeneracyjny ORC o mocy elektrycznej 0,260 MWe i cieplnej 1,24 MWt, opalany wyłącznie biomasą. Blok pracuje według organicznego obiegu Rankine’a (ORC), a czynnikiem obiegowym turbiny i wytwornicy pary jest olej organiczny. Energa Kogeneracja Sp. z o.o. prowadzi działalność zgodną z Polityką środowiskową Grupy Energa. Narzędziem do wywiązywania się z deklaracji zawartych w polityce jest wdrożony w spółce Program Zarządzania Środowiskowego, spełniający wymagania rozporządzenia EMAS. Program zapewnia efektywność środowiskową prowadzonych działań, rozumianą jako zapewnienie zgodności prawnej, minimalizację wpływów działalności na środowisko naturalne przy jednoczesnym uzyskaniu pożądanego efektu ekonomicznego. Prawidłowe funkcjonowania Programu Zarzadzania Środowiskowego w spółce Energa Kogeneracja zostało potwierdzone przyznaniem w 2015 roku certyfikatu ISO 14001, a w roku następnym certyfikatu EMAS.