Elektromontaż Poznań S.A. 
60-166 Poznań, ul. Wieruszowska 12/16
tel. +48 608 921 129, 

e-mail: elmont@elektromontaz.com
www.elektromontaz.com
www.rozdzielnice.com

Elektromontaż Poznań jest renomowaną polską firmą o ponad 50-letnich tradycjach, posiadającą duże doświadczenie w branży elektroinstalacyjnej. Spółka specjalizuje się w realizacji największych, najtrudniejszych technicznie i organizacyjnie projektów inwestycyjnych.


Działalność firmy zorganizowana jest wokół dwóch głównych strategicznych jednostek biznesu:

  • usługi instalacyjne – oferuje kompleksowe wykonawstwo w zakresie instalacji elektrycznych silno- i słaboprądowych, automatyki, a także instalacji mechanicznych i sanitarnych 

  • produkcja urządzeń elektroenergetycznych – obejmuje skonstruowane i produkowane we własnym zakładzie nowoczesne systemy rozdziału energii elektrycznej średniego i niskiego napięcia.

Obie jednostki, w ramach kompleksowej oferty, świadczą ponadto usługi doradztwa, projektowania, instalowania, uruchamiania oraz serwisu. Podkreślić jednocześnie należy, że Elektromontaż Poznań posiada w swoich strukturach Biuro Projektów, zapewniające doradztwo – w ramach projektów inwestycyjnych – oraz wykonywanie projektów koncepcyjnych, przetargowych, budowlanych, wykonawczych i powykonawczych. Duży potencjał spółki pozwala realizować inwestycje według formuły: projektuj i buduj, począwszy od koncepcji, projektu, uzgodnień formalno-prawnych poprzez prace budowlane, aż do oddania obiektu z pozwoleniem na użytkowanie. Elektromontaż Poznań działa w oparciu o procedury Systemu Zarządzania Jakością, spełniając wymagania pięciu norm i standardów:  PN-EN ISO 9001, AQAP 2110, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001 oraz PN-ISO/IEC 27001, dzięki czemu oferuje swoim klientom bezpieczeństwo i najwyższy standard usług. Spółka kieruje swą ofertę usług i produktów do segmentów energetyki oraz budownictwa: przemysłowego, biurowo-hotelowego, handlowo-magazynowego, użyteczności publicznej, ochrony środowiska i infrastruktury komunikacyjnej. 

Elektromontaż Poznań is a renowned Polish company with more than 50 years of tradition and extensive experience in the electrical installation industry. It specializes in the largest investment projects that are most difficult in technical and organisational terms.


The operations of the company are organised into two main strategic business units:

  • Installation services – comprehensive performance of electrical and low current installations, automatic control systems as well as mechanical and sanitary systems

  • Production of electrical power equipment – modern systems for distribution of medium and low voltage electricity designed and manufactured in the company’s own factory.

In addition, the comprehensive offer of both units includes advice, design, installation, start-up and maintenance services. At the same time, it must be emphasized that Elektromontaż Poznań runs the Design Office providing advice on investment projects and preparing conceptual, tender, building, detailed and as-built documentation. The large potential of the company facilitates performance of Design & Build projects, starting from the concept, design, regulatory compliance through construction works until commissioning of the facility with an occupancy permit. Elektromontaż Poznań operates based on the Quality Management System procedures meeting the requirements of five norms and standards: PN-EN ISO 9001, AQAP 2110, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001 and PN-ISO/IEC 27001, thanks to which it can offer safety and the highest service level to its customers. The company’s offer of services and products targets the power industry and other sectors, such as:  industrial, office and hotel, commercial and warehouse, and public utility buildings construction, environmental protection and transport infrastructure.