512px-ABB_logo.svg.png

ABB Sp. z o.o.
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1
tel. +48 22 223 70 00
ABB Contact Center: +48 22 223 77 77
e-mail: kontakt@pl.abb.com 
www.abb.pl

ABB to wiodący światowy dostawca technologii dla energetyki i automatyki, który do tej pory zainstalował ponad 70 mln urządzeń i 70 tys. systemów sterowania we wszystkich sektorach rynku. W Polsce firma jest obecna od ponad 25 lat, stając się nie tylko istotnym zapleczem produkcyjnym dla Grupy ABB, ale również eksporterem nowoczesnych technologii i dostawcą specjalistycznych usług biznesowych. Od początku swojej działalności w Polsce, firma zaangażowała się aktywnie w modernizację krajowej energetyki oraz przemysłu. Pomogło w tym rozbudowane zaplecze badawcze, produkcyjne i serwisowe. Kosztem ponad 170 mln zł ABB stworzyła w Aleksandrowie Łódzkim centrum produkcyjno-projektowe, gdzie wytwarza wysokiej klasy produkty dla przemysłu, transportu i infrastruktury, m.in. energooszczędne silniki elektryczne niskiego napięcia, napędy SN, a także urządzenia zasilające na potrzeby taboru i sieci trakcyjnej.

W Łodzi firma skupia się na rozbudowie istniejących zakładów transformatorowych, a także budowie nowych jednostek, co pozwala zwiększać moce produkcyjne i zakres działalności do wyjątkowej w Europie skali. W Przasnyszu firma wytwarza aparaturę średniego i wysokiego napięcia, a we Wrocławiu rozdzielnice niskich napięć. Produkty z fabryk ABB w Polsce eksportowane są do kilkudziesięciu krajów świata, gdzie często stają się istotnym elementem prestiżowych inwestycji, kluczowych dla lokalnych społeczności. Firma produkuje urządzenia i świadczy specjalistyczne usługi, tworzy też nowe technologie. Sprzyja temu ciągłe inwestowanie w badania i rozwój. W Korporacyjnym Centrum Badawczym ABB w Krakowie, jednym z siedmiu tego rodzaju centrów ABB na świecie, programy badawcze koncentrują się na nowoczesnych technologiach w energetyce i automatyce. Dzięki temu Grupa ABB utrzymuje pozycję światowego lidera w tych obszarach, a klienci mogą błyskawicznie korzystać z innowacyjnych rozwiązań. Równolegle, zespoły badawczo-rozwojowe w poszczególnych fabrykach pracują nad udoskonalaniem produktów i dopasowywaniem oferty do specyficznych wymagań klienta. Realizują jedną z najważniejszych idei firmy: poprawę efektywności i energooszczędności.

Krakow_0226_7_tonemapped.jpg

Znaczenie Polski na globalnej mapie ABB rośnie. Dostrzegając potencjał lokalnego rynku, Grupa ABB otworzyła w Warszawie Regionalne Centrum Aplikacji Zrobotyzowanych (aplikacje pakowania, paletyzacji oraz pick & place). Z kolei w Krakowie zlokalizowano Globalne Centrum Usług Wspólnych (GBS). Jednostka, która w momencie osiągnięcia pełnej zdolności operacyjnej będzie zatrudniać około 2000 specjalistów, świadczy na potrzeby spółek ABB w Europie usługi z zakresu IT, finansów, HR oraz zarządzania łańcuchem dostaw. To kolejny etap rozwoju ABB w Polsce, która zatrudnia już około 4500 pracowników. Firma ma ambitne plany zarówno w obszarze bazy produkcyjnej, jak i tworzenia nowych technologii, kontynuując długoletnie tradycje najlepszej wiedzy inżynieryjnej i biorąc tym samym aktywny udział w czwartej rewolucji przemysłowej.

01062572_1.jpg

ABB is a leading global supplier of technologies for power and automation. It has already installed more than 70 million units and 70 thousand control systems in all customer sectors. In Poland the company has been present for over 25 years, becoming a significant production base for the ABB Group, an exporter of cutting edge technologies and provider of specialized business services. From the beginning of its operations in Poland the company was actively involved in modernizing the national power sector and also the industry. This task was facilitated by well-developed research, production and service facilities. At a cost exceeding PLN 170 million, ABB set up a production and design center in Aleksandrów Łódzki where it manufactures top class products for the needs of industry, transport and infrastructure, such as energy-efficient LV electric motors, MV drives, as well as power supply units for rolling stock and traction system. In Łódź the company is expanding the existing transformer factories and building new facilities to increase its production capacity and operating scope on a scale that is unique in Europe. In Przasnysz the company manufactures medium and high voltage apparatus, and in Wrocław – low voltage switchgear. ABB’s products made in Poland are exported to a few dozen world countries, often becoming a significant part of prestigious and crucial investments for local communities.

The company does not only manufacture equipment and provide specialized services but it also develops new technologies. This is possible thanks to continuous investments in research and development. At the ABB Corporate Research Center in Kraków, which is one of the seven centers established by ABB throughout the world, research programs focus on modern technologies in power and automation. It enables the ABB Group to maintain the position of a world leader in those areas, allowing customers to make instant use of their innovative solutions. In parallel, the research and development teams in respective factories are working to improve their products and adapt their offering to specific customer requirements. They pursue one of the major ideas of the company: improving performance and energy-efficiency.

site-100.jpg

The significance of Poland on the global map of ABB is growing. Being aware of the potential of the local market, ABB Group opened a Regional Robot Applications Center (palletizing, packaging and pick & place applications) in Warsaw. In turn, the Global Business Services (GBS) organization is seated in Kraków. This unit, which is expected to employ about 2000 specialists after achieving full operational maturity, provides IT, finance, HR and supply chain management services for the needs of ABB companies in Europe. This is another stage in the development of ABB in Poland, now employing about 4500 people. The company has ambitious plans regarding both production and development of new technologies, continuing long-term traditions of engineering expertise, thus actively participating in the fourth industrial revolution.

_MG_9621_2_3_tonemapped.jpg

Globalny gigant z polskim zapleczem
Global giant with a Polish base